Turisztikai engedélyszám: I-0004944.1

Általános Szerződési Feltételek

Kérem, amennyiben vásárlója, illetve felhasználója (továbbiakban: Felhasználók/Megrendelők) kíván lenni webáruházunknak, weboldalunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF vagy Szabályzat) és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. Az alább megjelölt weboldal/honlap működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan nyújt tájékoztatást. Felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk. Az online áruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen általános szerződési feltételekben foglaltakat. Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján a fődomainre (sunwhere.hu) terjed ki.

1. Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Zoltán Piskor (továbbiakban: Szolgáltató)

A Szolgáltató székhelye: Calle Murcia 5. Torviscas Alto, Costa Adeje – 38660 S/C Tenerife, España

A Szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@sunwhere.hu

Adószáma: Y7404069S

A szerződés nyelve: magyar

Tárhely szolgáltató: Nethely Kft. – (Székhely: 1115 Budapest, Halmi utca 29.),  (weboldal: nethely.hu)

2. Alapvető rendelkezések

2.1.     A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2.    A jelen Szabályzat 2021. november 20. napján módosításra került. A Szabályzat a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan 2015. augusztus hó 25. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató továbbra is jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalán közzéteszi. Felhasználók/Megrendelők a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3.     Felhasználó/Megrendelő, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra/honlapra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak/honlapnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó/Megrendelő nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

2.4.     Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal/honlap, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon/honlapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS

Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja. Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető teljesítési / szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

 

3. Megvásárolható termékek, szolgáltatások rendelésének menete, a megrendelések feldolgozása és teljesítése

 

3.1 Digitális termékek (online kirándulások)

3.1.1. A megjelenített digitális termékek (online kirándulások) kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak euróban értendőek.

3.1.2.  Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja Felhasználókat\Megrendelőket az akcióról és annak pontos időtartamáról.

3.1.3.  A fogyasztó a vételár kifizetésével a saját céljaira határozatlan időre szerzi meg a felhasználási jogot a termékre, azokat azonban nem értékesítheti vagy adhatja át további felhasználók részére.

3.1.4.  Figyelemmel arra, hogy a megvásárolt termék szerzői jogvédelem alatt áll, annak többszörözését és továbbértékesítését a vonatkozó jogszabályok tiltják. Ennek megfelelően a vásárló az általa vásárolt terméket nem ruházhatja át és nem többszörözheti. Amennyiben a vásárló ezen tilalmat megszegi a fiókja zárolásra kerül.

3.1.5. Felhasználó/Megrendelő a termék későbbi hozzáférésének érdekében regisztrációval együttesen kezdheti meg a vásárlást a megrendelőlap kitöltésével.

3.1.6.  Felhasználó/Megrendelő a megvásárolni kívánt terméket kiválaszthatja.

3.1.7.  Fizetési mód: Stripe (Bankkártyás fizetés)

stripe cards

 

Elfogadom, hogy a Zoltán Piskor által a sunwhere.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az Stripe (510 Townsend Street San Francisco, CA 94103, USA), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: név, e-mail cím, ország adatok.
Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a Stripe Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg:
 https://stripe.com/en-hu/privacy

 

3.1.8.  Amennyiben a webshopban vagy a megrendelőlapon hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

3.1.9.  A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát, az elállási jogról szóló tájékoztatót a Szolgáltató e-mailben juttatja el a vevőhöz.

3.1.10. Az adatok megadását követően Felhasználó/Megrendelő a „megrendelem” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését.

3.1.11. Felhasználó/Megrendelő e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó/Megrendelő rossz adatokat adott meg regisztrációja/megrendelése során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

3.1.12. A megrendelések feldolgozása automatikusan történik. Szolgáltató minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelést.

3.1.13. Általános teljesítési határidő, a fizetéstől számított 1 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó/Megrendelő a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, úgy a Szolgáltató a Felhasználó/Megrendelő felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

3.1.14.  Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, elírások, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változások miatt. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval/Megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor.

 

3.2 Közvetítői tevékenység (szállás / kirándulás közvetítés)

3.2.1. Szolgáltató a kiszolgálás keretében munkatársaival közvetlen telefonos vagy írásos (e-mail) kapcsolattartást biztosít a közvetített szállások / kirándulások iránt érdeklődő vendégek (továbbiakban Vendég vagy Vendégek) részére, melynek keretében történik az ajánlatkérés, ajánlatkészítés, megrendelés, visszaigazolás, teljesítés, számlázás folyamata.

3.2.2. A weboldalon / honlapon elérhető közvetített szállásra és kirándulásra vonatkozó információk csak tájékoztató jelleggel, irányadásként szerepelnek, ezzel kapcsolatban semmilyen ajánlati kötöttséget vagy felelősséget nem vállal Szolgáltató.

3.2.3. Vendég írásos vagy telefonos megkeresésére Szolgáltató írásban (e-mail) ajánlatot küld. Szolgáltató törekszik arra, hogy több, de ideális esetben legalább 3 különböző árú, vagy megoldást tartalmazó ajánlatot küldjön Vendég részére. Amennyiben nincs Vendég kívánságainak / elvárásainak megfeleleő 3 különböző elérhető ajánlat Szolgáltató kínálatában, akkor Szolgáltató fenntartja a jogát arra vonatkozóan, hogy az ajánlatadást megtagadja, akár minden további magyarázat nélkül, ebben az esetben ajánlattételi kötöttség nem jön létre Szolgáltató részéről.

3.2.4. Az ajánlatban Szolgáltató az áron kívül feltünteti a foglaláshoz tartozó lényegesnek ítélt feltételeket, az árak érvényességi idejét – különös tekintettel a lemondási és fizetési határidőkre vonatkozóan – melyek az árral együtt érvényesek.

3.2.5. Ügyfél saját döntése szerint, az ajánlatok alapján megrendeli a kiválasztott szolgáltatást.

3.2.6. Szolgáltató a megrendelés alapján írásban visszaigazolást küld. A visszaigazolás tartalmazza a lefoglalt szolgáltatás árát azok lényegesnek ítélt feltételeivel.

3.2.7.  Amennyiben a megrendelés során hiba vagy hiányosság lép fel a szolgáltatások tartalmi elemeinél, vagy az áraknál, Szolgáltató fenntartja a jogát a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatja a Vevőt az új adatokról. A Vevő ezt követően mégegyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

3.2.8.  A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló e-mail alapján minden költséget tartalmaz.

3.2.9. Szolgáltató a Vevő által írásban megadott címre számlát állít ki és azt Vevőnek megküldi. A számlát a Szolgáltató e-mailben juttatja el Vevőhöz.

3.2.10. A Vevő a számlán szereplő feltételek szerint kiegyenlíti a számlán szereplő összeget.

3.2.11. Szolgáltató nyomatékosan felhívja a Vevők figyelmét, hogy az ajánlat nem azonos a foglalás elkészítésével, valamint Szolgáltató ajánlati kötöttséget nem vállal. Az ajánlatban szereplő ár – különös tekintettel a Wizz Air hivatalos partnereként Szolgáltató által elérhető repülőjegyek árára – az ajánlat elkészítésének pillanatában érvényes, mely a szabad helyek függvényében, a váltási árfolyam vagy egyéb árat befolyásoló tényezők változásának függvényében módosulhat. Szolgáltató természetesen mindent megtesz annak érdekében, hogy a lehető legpontosabban, legteljeskörűbben tájékoztassa a Vevőket a megrendelés pillanatában érvényes árakról, feltételekről.

3.2.12. A megrendelésre minden esetben csak írásban kerülhet sor. Írásban való megrendelésnek számít a Vevő által használt, vagy sajátjaként megadott e-mail címről érkező jognyilatkozat is.

4. Elállási és felmondási jog érvényesítése

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján, a távollévők között kötött fogyasztói szerződést érintően, elállási/felmondási joga csak a fogyasztónak minősülő szerződő félnek van. Ennek alapján elállási jog nem illeti meg azt a természetes személyt, jogi személyt vagy jogi személyiség nélküli szervezetet, ideértve a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepét is, aki/amely önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében jár el.

Az indoklás nélküli elállási/felmondási jog azt jelenti, hogy Ön az interneten (távollevők között) megkötött szerződéstől – jogszabályi felhatalmazás alapján – egyoldalúan visszaléphet, és a termék visszaküldése esetén követelheti a Szolgáltatótól a kifizetett összeg visszatérítését.

Az elállás visszamenőlegesen, a felmondás a jövőre nézve szünteti meg a szerződést. Amennyiben a szerződés szolgáltatás nyújtására irányul, és a fogyasztó kifejezetten erre irányuló nyilatkozatának megtételét követően a teljesítés még a szerződés indokolás nélküli megszüntetésére nyitvaálló határidőn belül megkezdődik, a fogyasztót értelemszerűen indokolás nélküli felmondási jog illeti meg az irányadó jogszabályi határidőn belül.

Elállási és felmondási jog alóli kivételek:

A fogyasztó nem gyakorolhatja az indokolás nélküli elállási/felmondási jogát

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a vonatkozó határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h)  olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

Hibás szolgáltatói teljesítés esetén Önt megilleti a Ptk. szerinti elállási jog a kellékszavatosság keretében. Ezen Ptk. szerinti elállási jog mind a magánszemély, mind a nem magánszemély vásárló esetében is gyakorolható a kellékszavatossági jogok érvényesítésével.

Elállási határidő:

Ön abban az esetben gyakorolhatja az elállási jogát, ha a lent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltatónak.

Ön az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetében elfogadottnak tekintendő, ha Ön a határidő utolsó napján jelzi elállási szándékát.

A fogyasztót fő szabályként indokolás nélküli elállási/felmondási jog illeti meg. A fogyasztó az elállási/felmondási jogát

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén

aa) a terméknek,

ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;

b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától

számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

Ha a Szolgáltató az elállási/felmondási jog gyakorlásának, és a vonatkozó nyilatkozat mintát érintő tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a fent meghatározott elállási határidő 12 hónappal meghosszabbodik. Amennyiben a Szolgáltató a 14 napos elállási határidő lejártát követő 12 hónapon belül megadja a fogyasztónak az említett tájékoztatást, akkor az elállási határidő az e tájékoztatás közlésétől számított 14. napon jár le.

Elállási/felmondási nyilatkozat minta, és annak közlésének módja:

Amennyiben Ön élni szeretne elállási/felmondási jogával, annak jelzését megteheti a Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban, vagy telefonon.

Amennyiben Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, úgy – a fent megjelölt 14 napos határidő lejárta előtt – ezen szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Szolgáltató számára (vagy postán, vagy elektronikus úton küldött levélben) az alábbi címre.

Postacím: Zoltán Piskor, Calle Murcia 5. Torviscas Alto, Costa Adeje – 38660 S/C Tenerife, España

E-mail:  info@sunwhere.hu

Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontja az irányadó. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket Ön postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza a Szolgáltató részére.

Ön az elállási/felmondási jogát az alábbi nyilatkozat minta felhasználásával, vagy más erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján is gyakorolhatja. Önt terheli annak bizonyítása, hogy e jogát az itt leírtakkal összhangban gyakorolta.

ELÁLLÁSI NYILATKOZAT (MINTA)

(Kérjük, csak a szerződéstől való elállási szándéka esetén töltse ki,

és juttassa vissza hozzánk!)

 

Címzett:

 

……………………………………………………………………………………….…… (Szolgáltató neve, címe)

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek vagy szolgáltatás/ok adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

 

……………………………………………………………………………………

(Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék/szolgáltatás megnevezése)

 

Átvétel időpontja: ……………………………… (a termék fogyasztó részéről történő átvételének a napja rögzítendő)

 

A fogyasztó(k) neve: ……………………………..

A fogyasztó(k) címe: …………………………………………..

A fogyasztó(k) aláírása: …………………………… (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

Kelt: …………………………

Elállás/felmondás joghatásai:

Vételár visszatérítése

Szerződéstől való elállás esetén az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti Önnek.

Ennek megfelelően elállás esetén nem csak a vételár, de a teljesítéssel összefüggésben felmerült valamennyi költség – így a kiszállítás költsége is – visszajár Önnek (kivéve azok a többletköltségek, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott).

A Szolgáltató a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. E visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

Termék visszaküldése

Abban az esetben, ha Ön a szerződés alapján terméket vett át, Ön köteles a Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni a Szolgáltatónak. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt Ön elküldi a terméket.  Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Vételár visszatérítésének visszatartása

A vételár visszatérítését a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket (termékeket), vagy Ön nem igazolta, hogy azt (azokat) visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpont kerül figyelembevételre. A termék visszaérkezését követő 14 napon belül visszatéríti a Szolgáltató a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt.

Értékcsökkenés

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. 

Önnek kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis elállás esetén a nem rendeltetésszerű használatból eredő károk megtérítése Önt terhelik.

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén, ha Ön kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

5. Szavatossági és jótállási jogok érvényesítése:

Fogyasztónak minősülő vásárló a kellékszavatossági, valamint a termékszavatossági jogait érvényesítheti a szolgáltatás vagy termék vásárlást érintően.

Fogyasztónak nem minősülő vásárló (pl. cég, egyéb szervezet) kizárólag a kellékszavatossági jogait érvényesítheti a megvásárolt terméket érintően.

A webáruházban értékesített termékekre, a törvény által biztosított jótállási jogok nem vonatkoznak, így jótállási jogok nem érvényesíthetők.

Hibás teljesítés

A Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 6:157.§ hibás teljesítésre vonatkozó főszabálya szerint a Vállalkozás hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

Nem teljesít hibásan a Vállalkozás, ha Ön a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely vonatkozó törvényi fejezetnek a kellékszavatosságra vonatkozó rendelkezéseitől az Ön hátrányára tér el.

Hibás teljesítési vélelem

A hibás teljesítési vélelem azt jelenti, hogy a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő 6 hónapon belül az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha ez a vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 6 hónapon belül felismert hiba esetén a bizonyítás terhe a Szolgáltatót terheli. Hat hónapon túl azonban már Önnek kell bizonyítania, hogy a termék hibás volt.

Kellékszavatosság

Kellékszavatossági jog érvényesítése

Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén, a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. 6:159-167.§ szabályai szerint. A kellékszavatossági jog a fogyasztó, valamint a nem fogyasztó vásárló (pl. cég, egyéb szervezet) esetében is érvényesíthető.

A teljesítéstől számított 6 hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének – a hiba közlésén túl – nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Kellékszavatossági igények (kijavítás, kicserélés, árleszállítás, elállás)

Ön – választása szerint – a következő kellékszavatossági igényekkel élhet.

Kérhet kijavítást vagy kicserélést (kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha a Szolgáltatónak – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséggel járna, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Szolgáltatónak okozott érdeksérelmet).

Amennyiben Ön a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását (árleszállítást), vagy a hibát a Szolgáltató költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja.

Végső esetben Ön a szerződéstől is elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, illetve e kötelezettségének – megfelelő határidőn belül, az Ön érdekeit kímélve – nem tud eleget tenni, vagy ha Önnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Amennyiben Ön a szavatossági igényét a terméknek – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

Áttérés másik kellékszavatossági jogra

Választott kellékszavatossági jogáról Ön egy másikra is áttérhet. Az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Kellékszavatossági igény érvényesítésének határideje, elévülése

Ön köteles a hibát annak felfedezése után késedelem nélkül, de – fogyasztói szerződés esetén – nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül a Szolgáltatóval közölni. Azonban a közlés késedelméből eredő kárért Ön felelős.

A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl Ön, mint fogyasztó a kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. A nem fogyasztó (pl. cég, egyéb szervezet) kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított 1 évig érvényesíthető.

Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt Ön a terméket rendeltetésszerűen nem tudja használni. A terméknek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ez érvényes arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

Kártérítés kellékhibás teljesítés esetén

A Szolgáltató köteles megtéríteni Önnek a hibás teljesítésből eredő kárát, kivéve, ha a hibás teljesítést kimenti. A hibás teljesítéssel a szolgáltatás tárgyában bekövetkezett károk megtérítését a jogosult akkor követelheti, ha kijavításnak vagy kicserélésnek nincs helye, vagy ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha Önnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. E kártérítési igény a kellékszavatossági jogok érvényesítésére meghatározott határidőn belül évül el. Ön kártérítési igényét az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kártérítési igény elévült.

Szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik. Azonban, ha a termék meghibásodásában az Önt terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrejátszott, akkor a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket – közrehatása arányában – Ön köteles viselni, ha a termék karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Szolgáltató e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

Kicserélés vagy elállás esetén Ön nem köteles a terméknek azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye.

Termékszavatosság

Hibás termék

A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági jog érvényesítése

A termék hibája esetén Ön, mint fogyasztó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Ön a termékszavatossági igényét a termék gyártójával vagy forgalmazójával (a Szolgáltatóval) szemben is gyakorolhatja, választása szerint. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben.

Termékszavatossági igények (kijavítás, kicserélés)

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a minőségi hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti a termék előállítójától (gyártójától) vagy a terméket forgalmazó kereskedőtől (a Szolgáltatótól). Termékszavatosság esetén Ön árleszállítási és elállási igénnyel nem élhet.

Kérheti, hogy a gyártó/forgalmazó a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, az Ön érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan Ön nem érvényesíthet.

Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval/forgalmazóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatossági igény érvényesítésének határideje

Ön a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval vagy a forgalmazóval közölni. A hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölt hiba késedelem nélkül közöltnek tekintendő. A közlés késedelméből eredő kárért Ön a felelős.

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével Ön e jogosultságát elveszti.

Ennek alapján a termékszavatossági kötelezettség a gyártót a termék forgalomba hozatalától (amikor az adott termék a gyártó fennhatósága alól kikerül) számított 2 évig terheli. Ezt követően tehát termékszavatossági igényt nem lehet érvényesíteni, mivel a jogvesztő határidő kezdete nem a teljesítés (termék vásárlásának, átvételének) időpontja, hanem a gyártó által történő forgalomba hozatal időpontja.

Mentesülés a termékszavatossági kötelezettsége alól

A gyártó vagy forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta, vagy
 • a hiba – a tudomány és a technika állása szerint – a termék forgalomba hozatalának időpontjában nem volt felismerhető, vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítani.

Szavatossági igény intézésének eljárása (termék értékesítése esetén):

A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az eladott ingó dolog (termék) hibája miatt Ön kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt (továbbiakban: szavatossági igényt) érvényesíthet.

Szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését Önnek kell bizonyítania az ellenérték megfizetését igazoló bizonylat (kibocsátott számla vagy nyugta) bemutatásával.

A Szolgáltató az Ön nála bejelentett szavatossági igényéről jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzítésre kerül:

 • az Ön neve, címe, valamint nyilatkozata arról, hogy Ön hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak kezeléséhez;
 • az eladott termék megnevezése, vételára;
 • a szerződés Szolgáltató általi teljesítésének időpontja;
 • a hiba bejelentésének időpontja;
 • a hiba leírása;
 • szavatossági igénye alapján az Ön által érvényesíteni kívánt jog;
 • a szavatossági igény rendezésének módja vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog esetleges elutasításának indoka;
 • amennyiben a Szolgáltató a szavatossági kötelezettségének az Ön által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indoka a jegyzőkönyvben szintén rögzítésre kerül;
 • továbbá a jegyzőkönyv tájékoztatást tartalmaz arról, hogy fogyasztói jogvita esetén Ön a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő Békéltető Testület eljárását is kezdeményezheti.

A Szolgáltató az Ön szavatossági igényéről felvett jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon az Ön rendelkezésére bocsátja.

Amennyiben a Szolgáltató az Ön szavatossági igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, úgy álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a Békéltető Testülethez fordulás lehetőségéről is – 5 munkanapon belül, igazolható módon értesíti Önt.

A Szolgáltató az Ön szavatossági igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított 3 évig megőrzi.

A Szolgáltató törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze.

Kijavításra vagy a szavatossági igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében a Szolgáltató a terméket elismervény ellenében átveszi, amelyen feltüntetésre kerül:

 • a fogyasztó neve és címe;
 • a termék azonosításához szükséges adatok;
 • a termék átvételének időpontja;
 • továbbá az az időpont, amikor Ön a kijavított dolgot átveheti.

Ezek az előírások a szavatossági igényről felvett jegyzőkönyvben is teljesíthetők.

A fenti rendelkezések megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el a fogyasztóvédelemről szóló törvényben meghatározott szabályok szerint.

Amennyiben a Szolgáltató a szerződés megkötését vitatja, úgy Ön panasszal élhet a Szolgáltató megadott elérhetőségein, illetve fogyasztói jogvita esetén az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez fordulhat.

A szavatossági igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti panasznak.

6. Fogyasztói jogvita kezelése

Békéltető Testület:

A Békéltető Testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. Hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. Feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között. Ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

A Békéltető Testület az Ön vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad az Önt megillető jogokkal és az Önt terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Fogyasztói jogvita esetén Ön a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint területileg illetékes Békéltető Testülethez fordulhat:

https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Az eljárásra az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. Az Ön belföldi lakóhelye vagy tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett Szolgáltató (vagy az annak képviseletére feljogosított szerv) székhelye határozza meg.

 

Uniós online vitarendezési platform:

Eljárás elindításának feltételei:

Amennyiben a megrendelt termékkel kapcsolatban Önnek, mint magánszemély fogyasztónak bármilyen panasza van, először a Szolgáltatóval kell felvennie a kapcsolatot.

Ha a panaszát nem tudta a Szolgáltatóval ily módon elintézni, úgy Ön elindíthatja az online vitarendezési eljárást. Ez a vitarendezési platform olyan igénybe vehető alternatív, bíróságon kívüli online eljárási lehetőség, melynek segítségével elkerülhetők a hosszadalmas és költséges bírósági eljárások.

Attól, hogy Ön részt vesz az online vitarendezési eljárásban, még nem veszíti el a jogát arra nézve, hogy az eljárás sikertelensége esetén más jogi eszközöket vegyen igénybe követelése érvényesítéséhez.

A platform Magyarországon lehetőséget kínál mind a belföldi, mind pedig a határon átnyúló, online adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel összefüggő fogyasztói jogviták rendezésére. (Belföldi vitáról akkor van szó, ha a fogyasztó a termék vagy a szolgáltatás megrendelésének időpontjában Magyarországon rendelkezik lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, és a vállalkozás is rendelkezik Magyarországon székhellyel, telephellyel, fiókteleppel. Határon átnyúló vitáról akkor van szó, ha az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztó az interneten keresztül vásárolt egy terméket, vagy vett igénybe szolgáltatást, és ennek kapcsán egy olyan kereskedővel támad vitája, amelynek telephelye egy másik tagállamban van.)

Szolgáltató kifejezetten felhívja az Ön figyelmét arra vonatkozóan, hogy bár szolgáltatásainak nagy részét magyarországi célpiacra értékesíti, központi székhelye Magyarországon kívüli tagállamban,  Tenerifén, Spanyolországban van (Calle Murcia 5. B42 38660 Costa Adeje, SC Tenerife – Espana).

Az online vitarendezési platformot az Európai Bizottság hozta létre. Ezen a honlapon (link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU) keresztül Önnek lehetősége nyílik arra, hogy a webáruházon keresztül történő online vásárlásához kapcsolódó esetleges jogvitáját rendezze.

Ennek igénybevételéhez először regisztrálni szükséges az online vitarendezési platformon, ezt követően egy elektronikus űrlapot kell hiánytalanul kitöltenie a panasszal élőnek.

Eljárás menete:

Az online eljárásnak négy fő szakasza van, melyek mindegyike online végezhető:

 • panasz benyújtása;
 • a vitarendezési testület kiválasztása közös megegyezéssel;
 • panaszkezelés a vitarendezési testület által;
 • eredmény és a panasztételi eljárás lezárása.

Az eljárás maximum 90 napot vehet igénybe onnantól kezdve, hogy a kérelem hiánytalanul beérkezett. Ez az időtartam az Európai Unió egyik tagállamában sem lehet hosszabb.

A panasz benyújtását követően az online vitarendezési platform azonnal továbbítja azt az ellenérdekű félnek. Ezt követően az érintett feleknek meg kell egyezniük egy alternatív vitarendezési fórumról, amely végső soron el fog járni a közöttük fennálló ügyben. Azokról a fórumokról, amelyek eljárhatnak az esetükben, a platform tájékoztatja a feleket. Amint megszületik a megállapodás, az online vitarendezési platform továbbítja a panaszt ehhez a fórumhoz. (Ha a feleknek nem sikerül ebben 30 napon belül megegyezni, vagy ha a platform nem tud a benyújtott adatok alapján egy olyan alternatív vitarendezési fórumot sem azonosítani, amelynek hatásköre van eljárni, nincs mód a panasz további feldolgozására.)

Magyarországon – a pénzügyi szolgáltatások kivételével – a Budapesti Békéltető Testület rendelkezik kizárólagos illetékességgel a határon átnyúló online fogyasztói jogviták elbírálására, melynek eljárása ingyenes. Amennyiben Ön fontolóra veszi, hogy más tagállam alternatív vitarendezési fórumában állapodik meg a Szolgáltatóval, mindenképpen kérjen információt az adott tagállam online vitarendezési kapcsolattartó pontjától erre vonatkozóan.

Online vitarendezési kapcsolattartó pont:

Amennyiben Önnek az eljárással kapcsolatban kérdése van, úgy Ön Magyarországon a Budapesti Békéltető Testülethez, mint online vitarendezési kapcsolattartó ponthoz fordulhat:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: onlinevita@bkik.hu

Fax: 06 (1) 488 21 86

Telefon: 06 (1) 488 20 33

A Budapesti Békéltető Testület tanácsadói megválaszolják a kérelem benyújtására vagy a csatolandó dokumentumokra vonatkozó kérdéseit, illetve tájékoztatást nyújtanak a platform működésével, vagy az alternatív vitarendezési fórum eljárási szabályaival kapcsolatban. Ezeken felül általános tájékoztatás is kérhető az online vitarendezési kapcsolattartó ponttól az adott országban érvényesíthető fogyasztói jogokról.

Bírósági eljárás:

Ön jogosult a fogyasztói jogvitából eredő követelését végső esetben bíróság előtt, polgári peres eljárás keretében érvényesíteni a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény értelmében.

7. Vegyes rendelkezések

7.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. A közreműködő jogellenes magatartásáért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

7.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

7.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak.

Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

7.4. Szolgáltató és Felhasználó/Megrendelő/Vevő/Fogyasztó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

7.5.     A Felhasználó/Megrendelő/Vevő/Fogyasztó szavatolja a Szolgáltatónak adott bárminemű információ (pl.: név, cím, e-mail cím, telefonszám, számlázási adatok, stb.) pontosságát, azok helytelenül/hiányosan való megadásából eredő bárminemű hibás teljesítés miatt a Szolgáltatóval szemben sem anyagi-, jogi-, vagy egyéb jellegű követeléssel nem élhet. Szolgáltató megtesz minden szükséges intézkedést, mellyel a szolgáltatáshoz szükséges információt/adatokat a Felhasználótól/Megrendelőtől/Vevőtől/Fogyasztótól beszerezze, illetve a Felhasználó/Megrendelő/Vevő/Fogyasztó kérésére, vagy pontosítására javítja a helytelen/hibás adatot/adatokat.

8. Szerzői jogok

A webáruház/weboldal felületein elhelyezett valamennyi szöveges, képi/grafikai, műszaki/technikai  vagy videós tartalom, a honlap szerkezeti felépítése, forráskódja szerzői jogi, illetve egyéb jogi védelem alatt állnak. A szerzői jogok és egyéb szellemi tulajdonjogok kizárólagos jogosultja a Szolgáltató. A webáruház/weboldal oldalai, illetve annak bármely eleme sem egészben, sem részben nem reprodukálható semmilyen módon. Tilos a weboldal bármely tartalmának sokszorosítása, másolása, terjesztése, publikálása, módosítása, továbbítása, kivéve, ha a Felhasználó rendelkezik a sunwhere.hu képviseletére jogosult személytől írásbeli, előzetes engedéllyel. E tilalom alá esik különösen a weboldalon taláható összes szöveg, kép, grafika, logó, embléma, fotó, hang-és videó anyag vagy ezek állóképei, valamint bámely része. 

A honlap bármely elemének módosítása, terjesztése, nyilvános bemutatása, illetve más szellemi alkotásba történő beépítése és közvetítése a Szolgáltató előzetes és kifejezett hozzájárulásához kötött. A webáruház/weboldal bármely tartalmának jogosulatlan felhasználása szerzői, polgári és büntetőjogi szankciókat von maga után.

 

9. Adatkezelés

A Szolgáltató kizárólag olyan személyes adatokat kezel, amelyek az adott cél eléréséhez feltétlenül szükségesek.

Az adatkezelést érintő részletes információk – a webáruház/weboldal honlapjáról letölthető és kinyomtatható – Adatvédelmi nyilatkozatból és a kapcsolódó adatkezelési tájékoztatókból ismerhetők meg.

Budapest 2021. november 20.

Zoltán Piskor,

sunwhere.hu